...

இளநீர் பாயசம்

தேவையானவை:

  • பால்  4 கப், தேங்காய்ப்பால்  ஒரு கப்,
  • இளநீர் இளம் வழுக்கை (பொடியாக நறுக்கியது)  ஒரு கப்,
  • சர்க்கரை  ஒரு கப்.

செய்முறை: பாலை சர்க்கரை சேர்த்து, 15 நிமிடங்கள் கொதிக்கவிட்டு இறக்குங்கள். சற்று ஆறியதும், இளநீர் வழுக்கை, தேங்காய்ப்பால் சேர்த்து ருசியுடன் இருக்கும் வித்தியாசமான பாயசம் இது.

குளிரவைத்துப் பரிமாறுங்கள். பிரமாதமான

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.